Richard Shotton

Richard Shotton

Knihy autora

Anatomie rozhodování

Anatomie rozhodování

Richard Shotton